Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi:

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przyjmuje w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00

ulica Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
tel.. 47 841-28-65, 47 841-21-68

 

Komendant Miejski Policji w Łodzi:

Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15:00-17:00.

ulica Sienkiewicza 28/30
90-114 Łódź

tel. 47 841 10 91

 
Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi:

Przyjmowanie skarg i wniosków w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

ulica Pienista 71
94-109 Łódź               

tel. 47 841 10 19, 47 841 14 79

Jeżeli wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach  15.00 - 17.00


Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 roku Nr 78, poz. 483), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5,poz. 46).
 
W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.

Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu.
 
 W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.
 
Osobną choć znaczną liczbę pism kierowanych do Policji stanowią anonimy (pisma nieoznaczone imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem wnoszącego, względnie zawierające te dane w rzeczywistości nienależące do wskazanych podmiotów). Taką korespondencję zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  pozostawia się bez rozpoznania.
 
 Ustawowa ochrona prawna wnoszącego skargę, wynikająca z przepisu art. 225 kpa, gwarantuje, że nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia do publikacji materiału o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
 
 Fakt ujawnienia nieprawidłowości w działaniu organów państwowych i organów społecznych nie może być powodem stosowania szykan i innych form represji wobec krytykujących.
 
 Dodatkowo art. 225 kpa zobowiązuje wszystkie organy, a więc i organy Policji do przeciwdziałania wszelkim próbom hamowania krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo obywateli do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji do publikacji o znamionach skargi lub wniosku.
 
 Dalszym elementem w ochronie osób wnoszących skargi jest gwarancja zachowania w tajemnicy nazwiska i adresu. Uprawnienie to znajdujemy w przepisach  ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2019 roku poz.1781)
Poza prawami ustawodawca określił również obowiązki dla wnoszących skargi. Zgodnie z § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszący skargę lub wniosek jest zobowiązany do potwierdzenia jej w formie pisemnej. Może osobiście, sporządzając własnoręcznie skargę lub podpisując ją, gdy jest sporządzona przez inną osobę, względnie za pomocą środków technicznych (maszyna do pisania, komputer). Jeżeli skarżący zdecydował się złożyć skargę ustnie do protokołu, musi ten fakt potwierdzić podpisem.
 
 Jak wynika z treści art. 225 § 1 kpa, skarżący winien działać w granicach prawem dozwolonych. Oznacza, to że ochrona prawna wnoszącego skargę lub wniosek może być w pewnych warunkach zniesiona.
 Prawne granice krytyki wyznaczają przepisy art. 212 i 213 kk dotyczące przestępstwa zniesławienia oraz art. 216 dotyczącego przestępstwa znieważenia.
 
 Dobrami chronionymi przez te przepisy są cześć czyli dobre imię danego podmiotu – osoby lub instytucji – oraz jego godność.
 
 Cześć to przysługujące każdemu – osobie (podmiotowi) – domniemanie jego uczciwości, zgodnego z normami współżycia postępowania tej osoby (podmiotu) wobec innych, należytych kompetencji i wymaganych właściwości w wypadku wykonywania określonego zawodu, pełnienia określonej funkcji.
 
 Podnoszony lub rozgłaszany zarzut wtedy jest pomówieniem godzącym w cześć danej osoby (podmiotu), gdy dotyczy postępowania tej osoby, np. popełnienia przez nią przestępstwa, niewywiązywania się z przyjętych obowiązków lub jej właściwości, np. lenistwa, tchórzostwa, niesłowności.
 
 Zniewaga natomiast rozumiana jest jako zamach na godność osobistą innej osoby. Zniewagi można dopuścić się słowem, gestem, pismem, rysunkiem.Istotą zniewagi jest dotknięcie innej osoby w jej poczuciu godności osobistej.
 
 Dodatkowo osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo-Migowego SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.z 2017 roku,poz. 1824, ze zm..): osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


 POUCZENIE ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA PARLMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 28/30 w Łodzi – kod 90-114, telefon kontaktowy 47 841 14 21

 

2.Komendant Miejski Policji w Łodzi wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – panią Natalię Kasprzyk – tel. 47 841 14 97, e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl.

 

3.Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

5.Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

6.Komenda Miejska Policji w Łodzi nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

9.Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Informacje dodatkowe:

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77,00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00, od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811, centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ulica Chmielna 54/57,80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02, fax (+ 48) 58 764 73 03

 

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 10.00-17.00, wtorek, środa, czwartek w godzinach 9.00-15.00.

telefon (+ 48) 58 764 73 06

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ulica Jagiellońska 25 pokój 122, 40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800, fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00.

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ulica Wierzbowa 5, 50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115, fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów: telefon (+48) 71 34 69 100, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00, środa w godzinach od 10.00 do 17.00.

 


 Linki:

strona główna RPO

formularz elektroniczny

Metryczka

Data publikacji : 25.04.2014
Data modyfikacji : 19.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry