Petycje - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycje kierowane do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

można składać:

 

  • przesyłając na adres siedziby organu: Komenda Miejska Policji w Łodzi
    90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 28/30;
  • osobiście w siedzibie organu;
  • w formie elektronicznej pod adresem e-mail: komendant@lodz.ld.policja.gov.pl
     

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r Nr. 78, poz. 483), Ustawie o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)  Ustawa z dnia 11.07.2014r. o petycjach oraz Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000).

W ujęciu ogólnym przedmiotem petycji możne być: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli złożona petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 7 ustawy o petycjach, może pozostać bez rozpatrzenia lub być zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) zostanie umieszczona na stronie internetowej organu BIP – zakładka Złożone petycje.

Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

Przebieg postępowania  w odpowiedzi na petycję będzie aktualizowany, a informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

POUCZENIE ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA PARLMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku(RODO)

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi – kod 90-114, telefon kontaktowy 47 8411421, fax 47 841 1770.

 

2.Komendant Miejski Policji w Łodzi wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – panią Natalię Kasprzyk – tel. 47 8411497, e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl.

 

3.Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

 

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

 

5.Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

6.Komenda Miejska Policji w Łodzi nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

9.Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2015
Data modyfikacji : 27.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Marynowicz

Nawigacja

do góry