Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Miejski Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

 1. Administratorem Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 28/30 w Łodzi, kod 90-114.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest Pani Natalia Kasprzyk – numer telefonu 47 841 14 97, e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl
  Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w czasie jego nieobecności jest Pani Małgorzata Dobrzelewska – numer telefonu 47 841 14 38, e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl
 3.  Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
  1. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera c lub artykuł 9 ustęp 2 litera b, j RODO).
  2. W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 litera e RODO)
  3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera f lub artykuł 9 ustęp 2 litera f RODO)
  4. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas artykuł 6 ustęp 1 litera a lub artykuł 9 ustęp 2 litera a RODO).
  5. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Miejskim Policji w Łodzi bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera b  RODO).  
  6. W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie artykułu 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Miejski Policji w Łodzi;
  2. sprostowania danych, na podstawie artykułu 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie artykułu 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Miejski Policji w Łodzi przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie artykułu 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie artykułu21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Miejski Policji w Łodzi posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Komendant Miejski Policji w Łodzi przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia numer 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku
 10. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ograniczenia w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie artykułu 22b ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 553 z późniejszymi zmianami) ogranicza się stosowanie RODO w następującym zakresie:

 1. artykuł 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne
 2. 18 ustęp 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
 3. wykonanie obowiązku, o którym mowa w artykule 15 ustęp 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

 1. Administratorem Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 28/30 w Łodzi, kod 90-114.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest Pani Natalia Kasprzyk –
      numer telefonu 47 841 14 97, e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl

      Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w czasie jego nieobecności jest Pani Małgorzata Dobrzelewska –
      numer telefonu 47 841 14 38, e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 4. Osoby, których dane są przetwarzana na podstawie ustawy ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości posiadają następujące uprawnienia:
  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
  2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ PROGRAM ELEKTRONICZNY NADAWCA

Zgodnie artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Miejski Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

 1. Administratorem Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 28/30 w Łodzi. 
 2. Inspektorem Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest Pani Natalia Kasprzyk –
      numer telefonu 47 841 14 97, e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl

      Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w czasie jego nieobecności jest Pani Małgorzata Dobrzelewska –
      numer telefonu 47 841 14 38, e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy numer 204/151/BŁiI/18/RG (ID numer 393383/L) z dnia 27 września 2018 roku zawartej z Pocztą Polską S.A. na podstawie artykułu 6 ustęp1 litera c i e RODO.
 4. W programie Elektroniczny Nadawca przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 2188 ze zmianami) – celem wykonania usługi.
 7. Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.
 8. Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu po wpływie 410 dni.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, na podstawie artykułu 15 RODO;
  2. sprostowania danych osobowych, na podstawie artykułu 16 RODO;
  3. usunięcia danych osobowych, na podstawie artykułu 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie artykułu 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie artykułu 21 RODO;

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKTACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Realizując postanowienia artykułu 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku) Komendant Miejski Policji w Łodzi informuje, że:

 

 1. Danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i jednostek podległych są wizerunek i sposób zachowania się osób znajdujących się w zasięgu kamer systemu monitoringu, a także wszystkie inne dane osobowe, jeśli możliwe jest ich zarejestrowanie przy użyciu kamery rejestrującej obraz (bez dźwięku);
 2. System monitoringu obejmuje wybrane fragmenty wnętrz budynków Komisariatów Policji I-VIII Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz przylegającego do nich terenu;
 3. Administratorem danych osobowych osób zarejestrowanych w systemie monitoringu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 28/30, telefon 47 841 14 21;
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi: Łódź, ulica Sienkiewicza 28/30, telefon 47 841 14 97, adres e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (artykuł 6 ustęp 1 lit. f RODO) tj. zapewnienie bezpieczeństwa budynków i terenu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i jednostek podległych oraz ochrony osób i mienia, znajdujących się na tym obszarze, zaś w odniesieniu do pracowników Komendy Miejskiej Policji w Łodzi - także na postawie artykułu 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 6. Okres przetwarzania danych zebranych w systemie monitoringu wizyjnego jest uzależniony od intensywności ruchu osobowego oraz możliwości technicznych zastosowanych urządzeń rejestrujących i wynosi do 3 miesięcy dnia ich rejestracji. Po tym okresie dane ulegają automatycznemu usunięciu poprzez nadpisanie danych przez kolejny zarejestrowany obraz, z wyjątkiem sytuacji, gdy zarejestrowany obraz zostanie zakwalifikowany jako dowód w toczącym się postępowaniu; w takim przypadku przetwarzanie będzie mieć miejsce do czasu zakończenia postępowania, a następnie zostanie on zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania do administratora danych dostępu do zgromadzonych danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; realizacja tego prawa może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa;
 8. Żądanie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed zgłoszeniem takiego żądania;
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym, jak np. Policja, prokuratura, sąd, na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein;
 11. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2), w przypadku gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Regulamin dotyczący umieszczania treści na stronach, podstronach i portalach społecznościowych, będących w zarządzaniu polskiej Policji

Za treści zawarte w komentarzu odpowiada ich autor; komentarze do postów zamieszczanych na stronie mogą być moderowane, jeżeli naruszają powszechnie uznane normy komunikacji oraz dyskryminują; publikowany przekaz musi być zrozumiały i czytelny, nie może zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych; komentarze o tematyce niezwiązanej z treścią postu (tematu) mogą być usuwane, a ich autorzy mogą zostać „zablokowani”; administrator strony nie udziela porad prawnych, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od komentujących, strony i profile społecznościowe nie służą do przekazywania zawiadomień o przestępstwie czy wykroczeniu; komentarze i reakcje, dodawane z kont anonimowych lub fikcyjnych mogą być kasowane wraz z jednoczesnym zablokowaniem ich autorów.

W treści komentarza zabrania się: prowadzenia polemiki zawierającej podtekst polityczny, religijny oraz upodobań seksualnych; wklejania linków/hiperłączy przekierowujących (odsyłających) do innych stron lub podstron, zawierających treści reklamowe lub spam, stanowiących naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; używania słów uznawanych za obraźliwe, wulgarne, ujawniających skłonności rasistowskie, dyskryminujące, czy „mowy nienawiści”; publikowania treści naruszających dobra osobiste, czy naruszające zasady współżycia społecznego; mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; umieszczania zdjęć i/lub grafik zawierających treści drastyczne, pornograficzne, mogące wywołać u osób trzecich lęk, odrazę lub zażenowanie. Słownik pojęć: treści ukrywane: treść przestaje być widoczna dla innych uczestników dyskusji; blokowanie użytkowników: uniemożliwienie ponownego korzystania ze strony z możliwością dodawania wpisów i komentarzy; link/hiperłącze: adres (odsyłacz) do innej strony internetowej.

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 16.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Zimierska
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Marynowicz
do góry