Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach

Wydział Kryminalny  KMP w Łodzi

 

 • rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • dziennik telegramów wchodzących
 • dziennik podawczy
 • dziennik korespondencji
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • ewidencja obecności
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • ewidencja urlopów
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • ewidencja notatników służbowych
 • dziennik szkoleń
 • ewidencja wejść i wyjść do strefy bezpieczeństwa
 • rejestr oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy
 • zeszyt odpraw
 • rejestr pieczęci i stempli

 

Wydział Dochodzeniowo Śledczy KMP w Łodzi

 

 • Dziennik Faksów
 • Dziennik Podawczy
 • Dziennik korespondencji
 • Książka wydawania broni
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr dowodów rzeczowych
 • Rejestr teczek, dokumentów, dziennik i książek ewidencyjnych
 • Książka doręczeń
 • Książka konwojów
 • Książka doprowadzeń
 • Rejestr poleceń służbowych
 • Rejestr notatek instruktażowych
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Ewidencja pieczęci i ich odciski
 • Książka  ewidencji wyjść służbowych
 • Książka odpraw służbowych
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Rejestr delegacji
 • Zeszyt nadgodzin pracowników cywilnych
  i funkcjonariuszy
 • Wykazy przesyłek nadanych
 • Listy obecności

 

Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Łodzi

 

 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik telefonogramów wchodzących i wychodzących
 • Dziennik informacji koordynacyjnych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka służby konwojowej
 • Książka wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęć
 • Rejestr przekazywania kart Mrd5
 • Rejestr pomocy prawnych
 • Rejestr nadgodzin
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Rejestr zastępstw funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim
 • Ewidencja zabezpieczonych pojazdów do celów procesowych
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja urlopów funkcjonariuszy i pracowników
 • Dziennik szkoleń
 • Lista obecności

 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi

 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik telegramów wchodzących
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr oświadczeń majątkowych (podlegający ochronie danych osobowych – przetwarzane ustawowo)
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr przydziału spraw
 • Książka doręczeń przesyłek
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Książka doprowadzeń
 • Książka służby konwojowej
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Zeszyt odpraw służbowych

 

Wydział Prewencji KMP w Łodzi
 

 • Dziennik Podawczy
 • Książka doręczeń
 • Rejestr przesyłek nadanych i otrzymanych
 • Rejestr teczek
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr urlopów (karty, raporty, podania)
 • Rejestr nadgodzin (karty, raporty, podania)
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr absencja – zastępstwa
 • Rejestr pieczęci i referentek
 • Książka ewidencji kwaterunku i sprzętu w jednostce
 • Rejestr wydanych mandatów karnych
 • Rejestr wystawionych kart Mrd – 5
 • Rejestr notatników służbowych
 • Książka patroli oficerskich
 • Książka odpraw służbowych
 • Książka broni wydania i zdania
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka depozytu broni

 

Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi

 

 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr przesyłek nadanych
 • Rejestr przesyłek odebranych
 • Rejestr nadanych komunikatów „OMEGA”
 • Książka ewidencji broni
 • Książka ewidencji broni depozytowej
 • Książka ewidencji kontroli broni
 • Książka ewidencji telefonogramów wchodzących
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Ewidencja wydawania materiałów biurowych
 • Ewidencja sprzętu kwaterunkowego
 • Ewidencja sprzętu łączności
 • Ewidencja przebywania w strefie bezpieczeństwa osób niezatrudnionych w Wydziale Sztab Policji KMP w Łodzi
 • Rejestr interwencji
 • Rejestr awarii systemu SWD

 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi

 

 • Dziennik podawcze
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja pomocy prawnych
 • Ogólnopolskie i wojewódzkie
 • działania kontrolna – pomiarowe
 • Zabezpieczenie imprez i uroczystości
 • tras przejazdu i miejsc pobytu
 • Zestawienie mandatów karnych gotówkowych
 • Rejestry zatrzymanych rodowód rejestracyjnych i praw jazdy
 • Protokoły odpraw
 • Książka służby
 • Bezpieczeństwo, uprawnienia zbiory danych
 • Ewidencja kierujących naruszających przepisy
 • Rejestr kolizji i wypadków
 • Dziennik szkoleń
 • Książka kontroli zabezpieczenia broni
 • Książka wydania i zdania broni
 • Książka ewidencji pracy videorejestratora
 • Rejestr badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym
 • Książka wydania sprzętu technicznego
 • Rejestr notatników
 • Ewidencja przychodowa, rozliczeń i anulowania mandatów karnych
 • Rejestr wydania pokwitowań – dowody rejestracyjne, prawa jazdy
 • Książka odpraw
 • Książka krwi
 • Książka dyspozytorska
 • Książka Ewidencja wydawania sprzętu techniki policyjnej
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr zwolnień lekarskich (podlega ochronie danych osobowych – przetworzone ustawowo)
 • Rejestr oświadczeń majątkowych (podlega ochronie danych osobowych – przetworzone ustawowo)
 • Książka ubytków w jezdni
 • Rejestr faksów – książka ewidencji telefonogramów
 • Książka skarg
 • Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr zgłoszeń Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Rejestr wydanych kamer nasobnych
 • Rejestr wydanych opinii do projektów organizacji ruchu

 

Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi

 

 • Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych.
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr przydziału spraw (postępowań przygotowawczych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia)
 • Rejestr przydziału wokand
 • Rejestr przesyłek nadawanych i otrzymanych
 • Rejestr wniosków o ukaranie
 • Rejestr wniosków o odstąpienie
 • Rejestr dowodów rzeczowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Książka wydania i kontroli broni
 • Ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy
 • Ewidencja pojazdów zabezpieczonych
 • Ewidencja pomocnicza – druki KSiP

 

Wydział Ochronnym KMP w Łodzi

 

 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Ewidencja przyjmowania i wydawania kluczy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Książka przebiegu służby w PDOZ
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w PDOZ
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka wizyt lekarskich
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość    alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Ewidencja wykonania usługi prania
 • Ewidencja czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Książka ewidencji przepustek jednorazowych
 • Skorowidz osób zatrzymanych w PDOZ
 • Książka przebiegu służby na posterunku
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej
 • Książka służby konwojowej
 • Książka doprowadzeń osób
 • Ewidencja wydawania posiłków
 • Książka korzystania z urządzenia Morpcho Touh
 • Rejestr osób badanych Drug Tester
 • Rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
 • Dziennik szkoleń
 • Rejestr przepustek "Wizyta"
 • Książka depozytu broni

 

Wydział Kontroli KMP w Łodzi

 

 • Ewidencja przydziału spraw
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr postępowań wyjaśniających
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr oświadczeń majątkowych 
 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń po odbyciu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa higieny służby/pracy funkcjonariuszy/pracowników cywilnych
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy/służby
 • Rejestr funkcjonariuszy narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III
 • Rejestr przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 

Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi

 

 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Zespołu do spraw Dyscyplinarnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik ewidencyjny dokumentów zastrzeżonych
 • Wykazy przesyłek nadanych, poleconych i odebranych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Zespołu do spraw Dyscyplinarnych
 • Ewidencja obecności funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Zespołu do spraw Dyscyplinarnych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Zespołu do spraw Dyscyplinarnych
 • Ewidencja nośników danych przekazywanych funkcjonariuszom i pracownikom Wydziału kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszom Zespołu do spraw Dyscyplinarnych
 • Wykazy zwolnień lekarskich oraz zastępstw za nieobecnych funkcjonariuszy (podlegający ochronie danych osobowych- przetwarzane ustawowo)
 • Ewidencja czasu służby przekraczającego normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich i bezpłatnych
 • Rejestr wydanych referentek funkcjonariuszom i pracownikom Wydziału Kadr i Szkolenia oraz funkcjonariuszom Zespołu ds. Dyscyplinarnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zeszyt odpraw służbowych
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu oraz innych dotyczących spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Rejestr zdeponowanych legitymacji służbowych policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Rejestr funkcjonariuszy posiadających zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
 • Zestawienia wykorzystania limitu środków przyznanych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na premie, nagrody i zapomogi
 • Wykazy alarmowe oraz wykazy danych teleadresowych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia oraz funkcjonariuszy Zespołu do spraw Dyscyplinarnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Książka depozytu broni
 • Książka nadzoru nad bronią palną Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Książka wydania broni służbowej z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Ewidencja sprzetu uzbrojenia wg numerów dotyczacych broni wykorzystywanej do celów szkoleniowych
 • Skorowidz obiegu arkuszy wyszkolenia strzeleckiego
 • Rejestr wydanych skierowań na badania kierowców, badania specjalistyczne i szczepienia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Rejestr orzeczeń lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Rejestr skierowań funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi do Rejonowej Komisji Lekarskiej
 • Wykaz raportów/ podań o refundację kosztów zakupów okularów
 • Zestawienia wniosków o dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Wykaz dokumentów tworzonych w programie Płatnik w związku z ubezpieczeniem funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Książka inwentarzowa księgozbioru Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Ewidencja książek wypożyczonych z Biblioteki Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Rejestr faktur za zakup książek oraz usług szkoleniowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Rejestr wystawionych delegacji służbowych dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia, Zespołu do spraw Dyscyplinarnych oraz kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Rejestr zaświadczeń o ukończeniu służby przygotowawczej KSC
 • Dziennik szkoleń realizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego
 • Ewidencja podań kandydatów do pracy (podlegająca ochronie danych osobowych- przetwarzane ustawowo)
 • Dokumentacja kadrowa, szkoleniowa, ewidencyjna, organizacyjno- etatowa, medycyny pracy wytworzona w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 

Wydział Prezydialny

 

 • Ewidencja faksów Wydziału Prezydialnego KMP w Łodzi
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Wydziału Prezydialnego KMP w Łodzi
 • Lista obecności Wydziału Prezydialnego KMP w Łodzi
 • Rejestr nadgodzin Wydziału Prezydialnego KMP w Łodzi
 • Dziennik podawczy
 • Zeszyt odpraw służbowych kadry kierowniczej
 • Dziennik przepisów innych resortów
 • Dziennik przepisów MSWiA
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik przepisów KMP
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (WKT 111)
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. A i B
   

Wydział GMT KMP w Łodzi

 

 • Teczka tematyczna (2213) - Świadczenia finansowe związane z prawem do lokalu, pomoc finansowa , budownictwo mieszkaniowe
 • Teczka tematyczna (0151) - Korespodencja o charakterze kancylaryjno -  manipulacyjnym
 • Teczka tematyczna (5143) - Zatrzymania, doprowadzenia lub zatrzymania w celu wytrzeźwienia
 • Teczka tematyczna (244)- Wypadki, uszkodzenia sprzętu transportowego. ubezpieczenia, odszkodowania
 • Teczka tematyczna (36) – Szkody
 • Teczka tematyczna (37) – Odszkodowania
 • Teczka tematyczna (324) – Windykacja należności
 • Teczka tematyczna (350) – Inwenteryzacja składników majątkowych
 • Teczka tematyczna (2310) – Zamówienia, zapotrzebowania, umowy, zakupy
 • Teczka tematyczna (2320) – Sprzęt- zamówienia na wykonanie, wyceny
 • Teczka tematyczna (024) – Zbiory aktów wewnętrznego kierowania, nie będących aktami normatywnymi
 • Teczka tematyczna (570) – Mandaty karne
 • Teczka tematyczna (284) – Eksplotacja
 • Teczka tematyczna (5614) – Informacje bieżące, notatki itp.dot.pracy dochodzeniowo-śledczej
 • Teczka tematyczna (0166) – Inwenteryzacja dokumentów, protokoły zdawczo – odbiorcze,protokoły utraty, brakowania i zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kat.BC
 • Teczka tematyczna   - Militaryzacja, mobilizacja, ewakuacja (0443)
 • Rejestr  potwierdzenia ukarania mandatem , oraz mandaty anulowane (570)
 • Rejestr  wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym  (241)
 • Rejestr  pojazdów zabezpieczonych w trybie administracyjnym (539)
 • Rejestr dowód wpłaty (320)
 • Rejestr rachunki , faktury biegłych (321)
 • Książka dyspozytora (243)
 • Książka  wydawania broni (2350)
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych , dziennik podawczy (0162)
 • Książka ewidencji Darowizn (237)
 • Książka ewidencji inwidualnej sprzętu transportowego (240)
 • Książka druków ścisłego zarachowania, rejestr kart materiałowych (2312)
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (2311)
 • Teczka tematyczna , rejestr dot. przyjęcia oleju opałowego (2312)
 • Teczka protokoły kontroli BHP , P. POŻ, PIS (0914

 

Wydział Informatyki KMP w Łodzi

 

 • Rejestr teczek, dzienników, książek WKT 111
 • Rejestr wpływających kart MRD 5
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Rejestr przekazywanych odpowiedzi jawnych SIO
 • Ewidencja wejść/wyjść do strefy ochronnej – serwerownia
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja kart EKD
 • Ewidencja użytkowników KCIK
 • Ewidencja kart mikroprocesorowych
 • Ewidencja KSD – karty
 • Ewidencja uprawnień, upoważnień do systemu KSIP
 • Ewidencja uprawnień do systemu SWD
 • Ewidencja uprawnień do systemu Sespol
 • Ewidencja materiałów eksploatacyjnych
 • Ewidencja sprzętu komputerowego
 • Ewidencja sprzętu komputerowego prywatnego
 • Ewidencja sprzętu biurowego
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Wydziału Informatyki KMP w Łodzi
 • Ewidencja nadgodzin Wydziału Informatyki KMP w Łodzi
 • Ewidencja dokumentacji urlopowej Wydziału Informatyki KMP w  Łodzi
 • Książka doręczeń przesyłek
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych do pism zastrzeżonych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych KSIP 001
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych KCIK
 • Książka zwrotów druków KSIP
 • Książka zwrotów kart MRD 5
 • Książka spraw przydzielonych – nadzór nad terminowością rejestracji druków KSIP
 • Dziennik Podawczy
 • Dziennik ewidencyjny dokumentów zastrzeżonych
 • Dziennik szkoleń Wydziału Informatyki KMP w Łodzi
 • Dziennik szkolenia strzeleckiego Wydziału Informatyki KMP w Łodzi
 • Dziennik pracy administratora PSTDN,
 • Ewidencja osób uprawnionych do ODN.

 

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi

       

 • Dziennik podawczy
 • Dzienniki korespondencyjne,
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Rejestr przepisów,
 • Książka doręczeń,
 • Książka doręczeń poczty specjalnej,
 • Rejestr pakowania,
 • Ewidencja główna składnicy akt KMP w Łodzi oraz komisariatów policji,
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających,
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego,
 • Rejestr wydanych decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli,
 • Rejestr wydanych postanowień o zawieszeniu postępowań sprawdzających,
 • Rejestr ewidencji ankiet bezpieczeństwa osobowego,
 • Rejestr wszczętych postępowań kontrolnych,
 • Ewidencja wydania i cofnięcia upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
 • Rejestr oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy KMP w Łodzi.

Zespół do Spraw Dyscyplinarnych

 • rejestr czynności wyjaśniających prowadzonych w sprawach funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w trybie art. 134i ust. 4 ustawy i Policji
 • rejestr postępowań dyscyplinarnych wszczętych przeciwko funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • ewidencja orzeczeń i postanowień wydawanych w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji Łodzi,
 • rejestr rozmów dyscyplinujących przeprowadzonych z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji Łodzi,
 • rejestr funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ukaranych dyscyplinarnie,
 • ewidencja wydarzeń z udziałem funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • ewidencja funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zawieszonych czynnościach służbowych
 • rejestr postępowań administracyjnych w sprawach zwolnienia ze służby w Policji funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4, 4a i art. 41 ust. 2 pkt 2, 5, 8, 9.
 • rejestr rzeczników dyscyplinarnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 31.10.2016
Data modyfikacji : 09.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry