Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Łodzi zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. (http://www.lodz.policja.gov.pl/)

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:BIP Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. (http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/)

Data publikacji strony internetowej:2016-05-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-06-30

Data publikacji strony internetowej BIP KMP w Łodzi:2009-04-29

Data ostatniej dużej aktualizacji BIP KMP w Łodzi: 2023-06-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń

wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2023-06-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych funkcjonują cztery terminale Cisco Webex DX80. Te urządzenia umożliwiają kontakt z Policją za pomocą smartfonu i specjalnej aplikacji Cisco.

To rozwiązanie informatyczne pozwala na zestawienie wideokonferencji z osobą zgłaszającą, tłumaczem języka migowego i funkcjonariuszem służby dyżurnej. Stanowiska funkcjonują w Wydziale Sztab Policji,

Wydziale Ruchu Drogowego oraz na dyżurkach w I i III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest młodszy inspektor Małgorzata Ratajczyk, koordynator do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej: prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 27 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą

alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także

określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego

terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji

żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba: Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, znajduje się na ulicy Sienkiewicza 28/30 w Łodzi - budynek „B”.

Aby dotrzeć do budynku należy przejść bramę główną oraz dziedziniec.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie Komendy Miejskiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy

Miejskiej Policji (osoby wprowadzającej).

Komenda Miejska Policji w Łodzi ulica Sienkiewicza 28/30 - budynek „A” całkowicie wyłączony z użytkowania z uwagi na trwającą rewitalizację obiektu

Komenda Miejska Policji w Łodzi ulica Sienkiewicza 28/30 – budynek „B”

Wejście do budynku schodami

Brak windy, przejścia między kondygnacjami schodami

Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów

Pochylnia – brak,

Platforma – brak,

Brak poczekalni, brak telefonu do kontaktu,

Pętla indukcyjna – brak,

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym – brak,

Toaleta dla osób niepełnosprawnych – brak,

Brak przeciwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym,

W budynku „B” aktualnie na czas trwającej rewitalizacji znajduje się:

Wydział Sztab Policji, Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział Prezydialny, Zespół ds. Prawnych, Zespół Prasowo-Informacyjny i Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

Komenda Miejska Policji w Łodzi ulica Tuwima 12A – budynek całkowicie wyłączony z użytkowania z uwagi na trwającą rewitalizację obiektu

Obiekt użytkowany przez Komendę Miejską Policji w Łodzi na czas trwającej rewitalizacji:

ulica Pienista 71 (Oddział Prewencji Policji w Łodzi)

W budynku aktualnie mają swoja siedzibę:

Wydział Kryminalny,

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową,

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wejście do budynku schodami.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 100 centymetrów.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – brak

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

Obiekt użytkowany przez Komendę Miejską Policji w Łodzi na czas trwającej rewitalizacji:

ulica Pienista 71 (Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi)

Sale dydaktyczne w budynku aktualnie użytkowane są przez Wydział Prewencji oraz Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Wejście do budynku schodami.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – brak

Pętla indukcyjna – brak

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica Stokowska 21/25)

Podjazd prowadzący do wejścia głównego.

Winda wewnętrzna na wszystkich kondygnacjach. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – występuje.

Platforma – brak.

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - występuje.

Przed budynkiem wydzielono 1 miejsce postojowe dla osób  niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

I Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica Sienkiewicza 28/30)

Podjazd prowadzący do wejścia głównego. Swobodne przejścia przez obszary kontroli.

Winda wewnętrzna prowadząca na wszystkie kondygnacje. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – występuje podjazd.

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.       

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych przy poczekalni na parterze.

W szczycie budynku wydzielono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku „A” przy ulicy Sienkiewicza 28/30 i budynku przy ulicy Tuwima 12A do siedziby I Komisariatu Policji przeniesiono Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziałm Techniki Kryminalistycznej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

II Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica Ciesielska 27)

Podjazd prowadzący do wejścia głównego.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – występuje podjazd.

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku „A” przy ulicy Sienkiewicza 28/30 do siedziby II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeniesiono część Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica Armii Krajowej 33)

Platforma (winda) prowadząca do wejścia głównego. Swobodne przejścia przez obszary kontroli.

Winda wewnętrzna prowadząca na wszystkie kondygnacje. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – brak

Platforma – występuje

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.       

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych przy poczekalni na parterze.

Przed wejściem głównym obok platformy wydzielono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku „A” przy ulicy Sienkiewicza 28/30 do siedziby IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeniesiono Wydział Łączności i Informatyki.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

IV Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica Mikołaja Kopernika 29/31)

Podjazd prowadzący do wejścia głównego.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – występuje podjazd.

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - występuje.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku „A” przy ulicy Sienkiewicza 28/30 do siedziby IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeniesiono Wydział Łączności i Informatyki.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

V Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica Organizacji Wolność i Niezawisłość 60)

Wejście do budynku schodami.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Dodatkowo na czas trwającej rewitalizacji budynku przy ulicy Tuwima 12A do siedziby V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeniesiono Wydział Ochronny.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

VI Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica Wysoka 45)

Wejście do budynku schodami.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

VII Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica 3 Maja 43)

Wejście do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika.

Brak windy. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – brak

Platforma – brak

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - brak.

Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.lodz.kmp.policja.gov.pl/265/informacje-dla-osob-glu/21806,Informacja-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

VIII Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (ulica Wólczańska 250)

Platforma (winda) prowadząca do wejścia głównego.

Brak windy wewnętrznej. Przejścia między kondygnacjami schodami. Korytarze o szerokości powyżej 150 centymetrów.

Pochylnia – brak.

Platforma – występuje, dodatkowo wyposażona w dzwonek przywoławczy.

Informacja głosowa – poczekalnia przy dyżurce wyposażona jest w telefon.

Pętla indukcyjna – brak

Toaleta dla osób niepełnosprawnych - występuje.

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym.

Brak przeciwwskazań do wejścia na teren jednostki z psem asystującym.

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Łodzi oraz podległymi jej komisariatami osobiście, zgłaszając się w siedzibach jednostek przez całą dobę.

oraz za pośrednictwem:

 • telefonu stacjonarnego (za pośrednictwem osoby przybranej) 47 841 22 50
 • poczty elektronicznej – dyzurny@lodz.ld.policja.gov.pl
 • w sytuacjach nagłych wysyłając wiadomość tekstową (SMS) bezpośrednio do Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na numer 603 392 43

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do działu Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi: bip.lodz.kmp.policja.gov.pl.

 

podinsp. Małgorzata Ratajczyk

Koordynator Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi do spraw dostępności.

telefon: 47 841-27-75

fax: 47 841-28-79

Metryczka

Data publikacji : 03.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Zimierska
do góry